ประกาศ (เพิ่มเติม) หลักสูตรไม่ผ่านการกำกับมาตรฐาน

แจ้งถึงนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560    สาขาดังต่อไปนี้  ห้ามดำเนินการใดๆทั้งสิ้น ห้ามกรอกสัญญา เนื่องจากหลักสูตรไม่ผ่านการกำกับมาตรฐาน อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ (เพิ่มเติม) หลักสูตรไม่ผ่านการกำกับมาตรฐาน”

ประกาศรายชื่อผู้ยืม กยศ./กรอ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวให้มาพบเจ้าหน้าที่

ประกาศรายชื่อผู้ยืม กยศ./กรอ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวให้มาพบเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 23 สิงหาคม  2560 เวลา 08.00 น. ณ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ห้ามเข้าทำสัญญา ห้ามดำเนินการใดๆให้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานกองทุนฯก่อน หากมีปัญหา โทร 042 970163 อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้ยืม กยศ./กรอ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวให้มาพบเจ้าหน้าที่”