แนวปฏิบัติสำหรับผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2563

เผยเเพร่เมื่อ

แนวปฏิบัติสำหรับผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษา (59 ชั้นปี 5) , 60 , 61 , 62) ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ได้ระบบ studentloan เพื่อให้ผู้กู้ยืมเข้าระบบเพื่อยืนยัน แบบคำขอกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1/2563 แล้วนั้น บัดนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงให้ผู้กู้ยืมดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ให้ผู้กู้ยืม (กยศ./กรอ.) ติดต่อรับใบเสร็จค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

เผยเเพร่เมื่อ

ให้ผู้กู้ยืม (กยศ./กรอ.) ติดต่อรับใบเสร็จค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 โดยให้เตรียมบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (บัตรตัวจริง) มายื่นเพื่อติดต่อรับใบเสร็จ หากไม่สามารถมารับด้วยตนเองให้เขียนใบมอบฉันทะ

อ่านเพิ่มเติม “ให้ผู้กู้ยืม (กยศ./กรอ.) ติดต่อรับใบเสร็จค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2/2562”

แจ้งให้นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืม

เผยเเพร่เมื่อ

ตามที่กองทุนฯ มรสน. แจ้งให้นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืม ในวันที่ 24 – 28 ก.พ. 63 นั้น เนื่องจากผู้กู้ยืมทั้ง 2 คณะ มีผู้กู้ยืมจำนวนน้อย

ดังนั้นกองทุนฯ มรสน. จึงขอให้นักศึกษาทั้ง 2 คณะ ดังกล่าวเลื่อนส่งเอกสารมาเป็นวันที่ 17-21 ก.พ. 63 พร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ และแจ้งผู้กู้ยืมทุกคณะที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร หรือเอาเอกสารกลับไปแก้ไข ขอให้มาส่งเอกสารในวันที่ 17-21 ก.พ. 63 พร้อมกัน

แจ้งมาเพื่อทราบ ชมรม (กยศ./กรอ.) มรสน. อ่านเพิ่มเติม “แจ้งให้นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืม”

การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียนผู้ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่อง การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียนผู้ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 อ่านเพิ่มเติม “การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียนผู้ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2”