ให้ผู้กู้ยืม (กยศ./กรอ.) ติดต่อรับใบเสร็จค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

เผยเเพร่เมื่อ 67 เข้าชม

ให้ผู้กู้ยืม (กยศ./กรอ.) ติดต่อรับใบเสร็จค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 โดยให้เตรียมบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (บัตรตัวจริง) มายื่นเพื่อติดต่อรับใบเสร็จ หากไม่สามารถมารับด้วยตนเองให้เขียนใบมอบฉันทะ