ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวสำหรับกองทุน กยศ.(กยศ.102) และกองทุน กรอ.

    ตาม ที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 และคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ได้เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดหน้าที่ วิธีปฏิบัติ และความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ปีการศึกษา 2556 นั้น 

    ฝ่าย กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามร่างประกาศดังกล่าวข้างต้น ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคคลผู้รับรองรายได้ของผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนในส่วนค่าครองชีพกองทุน กรอ. ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ฝ่ายกฎหมายจึงได้แก้ไขหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวสำหรับกองทุน กยศ.(กยศ.102) และได้จัดทำหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวสำหรับกองทุน กรอ.

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวสำหรับกองทุน กยศ.(กยศ.102)

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวสำหรับกองทุน กรอ.(เฉพาะผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนในส่วนค่าครองชีพกองทุน กรอ.)วันที่ : 24 มิ.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 472