ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการกู้ยืม


การกู้ยืม   |   การชำระหนี้

 

กยศ. 101  แบบคำขอกู้ยืมเงิน icon_download

กยศ. 102  หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน(กยศ.) icon_download
                หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.) icon_download

กยศ. 103  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่ปรึกษา icon_download

บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืม(เปลี่ยนผู้ค้ำประกัน) icon_download

กยศ. 105 สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม
ตัวอย่างสัญญา กยศ. (กรณีทำสัญญากับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย)
icon_download
ตัวอย่างสัญญา กยศ. (กรณีทำสัญญากับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)
icon_download
ตัวอย่างสัญญา กรอ. (กรณีทำสัญญากับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย)
icon_download
ตัวอย่างสัญญา กรอ. (กรณีทำสัญญากับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)
icon_download

กยศ. 106  แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ(จากระบบ) icon_download

กยศ. 108  แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน icon_download

กยศ. 204  แบบรายงานสถานภาพการศึกษา icon_download
กรอ. 204  แบบรายงานสถานภาพการศึกษา icon_download

หนังสือแจ้งการถึงแก่ความตายของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ icon_download

แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมจิตอาสา   icon_download