ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการชำระหนี้


การกู้ยืม   |   การชำระหนี้

กยศ. 108 แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน icon_download

กยศ. 201 หนังสือแสดงตนในการชำระหนี้ icon_download

กยศ. 202/58 หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้ icon_download
กรอ. 202 หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้ icon_download

กยศ. 203/58 หนังสือรับรองผู้กู้ยืม กรณีขอผ่อนผันการชำระหนี้ icon_download
กรอ. 203 หนังสือรับรองผู้กู้ยืม กรณีขอผ่อนผันการชำระหนี้ icon_download

กรอ. 207 แบบรายงานรายได้ของผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน(กรอ.) icon_download

กรอ. 208 หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ
หนังสือรับรองรายได้ของผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.)
icon_download

หนังสือรับรองความสามารถประกอบการงานของผู้พิการหรือทุพพลภาพ icon_download

หนังสือแจ้งการถึงแก่ความตายของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ icon_download

หนังสือมอบอำนาจเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ icon_download

ใบรับชำระค่าทนายความ icon_download

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืน(โครงการรณรงค์ชำระหนี้) icon_download

แบบฟอร์มยื่นคำร้องทั่วไป icon_download