บุคลากรงานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

 

   นางสาวอ่อนศรี  ฝ่ายเทศ
   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
   และหัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา
   E-mail : onsee@snru.ac.th
   โทรศัพท์ : 081-261-2076
ekapong
   นายเอกพงษ์ พรหมพิภักดิ์
   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
   E-mail : ekapong.p@snru.ac.th
jaruwan
   นางสาวจารุวรรณ พรหมพิลา
   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
   E-mail : jarluwan@snru.ac.th
somchai
   นายสมชาย  เพียมา
   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
   E-mail : somchai_p@snru.ac.th
   นางสาวอรปรียา  บุตรสอน
   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
   E-mail : –