กฏหมายเกี่ยวกับ กรอ.

กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ


1.  พระราชบัญญัติคงคลัง พ.ศ.2491 

2.  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา

•  พ.ศ. 2549   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา
พ.ศ.
2549 (ฉบับ update ล่าสุด) 
•  พ.ศ. 2549 
•  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
•  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 
•  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
•  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 
•  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 
•  (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556 
•  (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557 
•  (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 
3.  หนังสือมอบอำนาจ คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา 

4.  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนสำหรับนิสิตหรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

•  พ.ศ.2559  
•  พ.ศ.2558 
•  พ.ศ.2557 
•  พ.ศ.2556 
•  พ.ศ.2555 

•  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 
•  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

•  พ.ศ. 2550 

•  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
•  พ.ศ. 2549 
5.  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่องวิธีการและระยะเวลาการชำระคืนทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต  (กรอ.)
•  พ.ศ. 2559 
•  พ.ศ. 2557 
•  พ.ศ. 2556 
•  พ.ศ. 2555 
•  พ.ศ. 2554 

6.  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่องการกำหนดหน้าที่ วิธีปฏิบัติ และความรับผิดชอบ ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)

•  ปีการศึกษา 2559 
•  ปีการศึกษา 2558 
•  ปีการศึกษา 2557 
•  ปีการศึกษา 2556 
•  ปีการศึกษา 2555 

7.  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา  เรื่อง  กำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนสำหรับนิสิตหรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

•  ปีการศึกษา 2558 
•  ปีการศึกษา 2557 
•  ปีการศึกษา 2556 
•  ปีการศึกษา 2555 
•  ปีการศึกษา 2552 
•  ปีการศึกษา 2551 

8.  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การกำหนดหน้าที่ของผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 

9.  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การกำหนดธนาคารผู้ทำหน้าที่บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 

10.  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การมอบอำนาจการดำเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน  

11. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การมอบอำนาจการดำเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (ฉบับที่ 2)