กฏหมายเกี่ยวกับ กยศ.

กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ


1. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 

2. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

3. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

•  พ.ศ. 2546 

•  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 

•  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

•  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 

4. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน
•  พ.ศ. 2542 

•  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 

•  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 

•  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 

5.  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาชั้นบังคับคดี พ.ศ. 2557 

6 ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การมอบอำนาจการดำเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 

7. ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การมอบอำนาจให้บอกเลิกสัญญากู้ยืม และเรียกเงินกู้ยืมคืน 

8. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน
•  พ.ศ. 2544 

•  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 

•  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 

•  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 

•  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 

9. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
•  ปีการศึกษา 2559 

•  ปีการศึกษา 2558 

•  ปีการศึกษา 2557 

•  ปีการศึกษา 2556 
•  ปีการศึกษา 2555 
•  ปีการศึกษา 2554 
•  ปีการศึกษา 2553 
•  ปีการศึกษา 2552 
•  ปีการศึกษา 2551 
•  ปีการศึกษา 2550 
•  ปีการศึกษา 2549 
•  ปีการศึกษา 2548 
•  ปีการศึกษา 2547 
•  ปีการศึกษา 2546 
•  ปีการศึกษา 2545 
•  ปีการศึกษา 2544 

10.  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2559